ประชุมคณะกรรมสถาปนาวันลูกเสือ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 ครูชาญณรงค์ เพชรจำรัส ในฐานะประธานกิจกรรมสถาปนาวันลูกเสือ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละคณะกรรมการและร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทาง การดำเนินงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยดี