ข้อมูลผู้บริหาร

วีระชัย เรืองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

มือถือ : 080-053-0595
E-mail : patumkongka2516@gmail.com

มณี มะมิง
หัวหน้างานบริหารบุคคล

มือถือ : 0-7343-7171
E-mail : mareeneemaming@gmail.com

เดือนเพ็ญ อ่องทวีสุข
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

มือถือ : 089-737-0585
E-mail : pen931509@gmail.com

ดรุณี แก้วแสงอ่อน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

มือถือ : 065-050-9148
E-mail : darune1968@gmail.com

กัญติมา สะรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

มือถือ : 084-963-9243
E-mail : kantima2615@gmail.com