โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ นำโดย นายวีระชัย เรืองช่วย ผู้อำนวยการฯ และนายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์ ครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดโดย เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น