โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน

เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีวัตถุประสงค์ให้นำเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มีความเข้าใจถึงสังคมในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ การทำงานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องความสามัคคี การแก้ปัญหา การบำเพ็ญประโยชน์ และการเสียสละต่อส่วนร่วม รวมถึงการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม