โครงการส่งเสริม”การออกกำลังกายของเยาวชนด้วยกีฬาปัญจสีลัต”

วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมปัญจสีลัตโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริม”การออกกำลังกายของเยาวชนด้วยกีฬาปัญจสีลัต” ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ลานเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาปัญจสีลัต ให้มีความรู้ทักษะด้านกีฬาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์