โครงการสานสายใยผูกพันศิษย์-สถาบันปทุมคงคาฯ

เมื่อวันที่  8-10  มีนาคม  2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จัดโครงการสานสายใยผูกพันศิษย์-สถาบันปทุมคงคาฯ   เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2565  ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน  ครู  และโรงเรียน  เกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต  ตลอดจนได้เรียนรู้และเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ทางธรรมชาติ ณ จังหวัดสตูล