วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ บนพื้นฐานของความเป็นไทย มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษา ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมพัฒนาครู และหน่วยงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา