ร่วมแรง ร่วมใจ อนุรักษ์ป่าชุมชนของโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

ตามหนังสือที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ อนุรักษ์ป่าชุมชนของโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด จัด ตกแต่ง ต้นไม้ และบริเวณสวนป่าของโรงเรียน ให้มีภูมิทัศน์ที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดี เป็นพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักเรียน