ประวัติโรงเรียน

***กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหนองจิก  ในปี  พ.ศ. 2516 การเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ นายกุศล ณ สงขลา ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ริเริ่มจัดหาที่ดินร่วมกับอำเภอและวัดมุจลินทวาปีวิหาร  สำหรับการปลูกสร้างอาคารเรียนนั้นขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  “ป่าช้าวัดตก”หรือ“วัดปทุมคงคา” เดิมซึ่งรกร้างว่างเปล่า รวมเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา  การดำเนินการเปิดโรงเรียนแห่งนี้  จึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมา  โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนอีกดังนี้
–  นางอิ้ง  บุญสร้าง  บริจาคเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
–  นางห้อง  คำศิริ  บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รายนี้ปรากฏว่า  ส่วนที่บริจาคให้นั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่แล้ว
–  นายจ้อน  ทองช่วย  บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 91 ตารางวา
–  นายอารง  บือราเฮง  บริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา  โฉนดเลขที่ 55
ทิศเหนือจดที่ดินสาธารณประโยชน์   ทิศใต้จดที่ดินเลขที่ 8 – 9 – 10 – 11 – 12    ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์  และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ได้จดทะเบียนโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2517   โฉนดเก็บไว้ที่จังหวัด รวมเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา
          เมื่ออนุมัติให้เปิดทำการสอนขึ้นแล้ว ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนปทุมคงคาพิทยาคม” ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายไชยศักดิ์ จิตต์ภักดี ผู้ประสานงานจังหวัด มารักษาราชการแทนครูใหญ่ชั่วคราวและยืมตัวนายอุทิตย์ จันทวงศ์ ครูตรีโรงเรียนสายบุรี“แจ้งประชาคาร”มาช่วยราชการ ขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง จึงขออาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดมุจลินทร์เป็นสถานที่เรียนเป็นอาคารชั่วคราว  และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2516  เป็นแบบสหศึกษา 1  ห้องเรียน  มีผู้เรียน 35  คน  ครู 2 คน  คือ  นางสาวอมร  นิตยบูรณ์   และนางสารภี  บุณญเกียรติ
          วันที่  1  สิงหาคม 2516  ทางราชการแต่งตั้งให้ นายอดิศักดิ์  มะโรหะบุตร   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  ต่อมาในปีเดียวกันในเดือนกันยายน  โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วัดปทุมคงคาอันเป็นวัดร้างและดั้งเดิมตั้งแต่วันนั้นมา
ปีการศึกษา  2517  โรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3 ห้องเรียน   มีผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 135 คน  และทางราชการได้บรรจุข้าราชการมาเพิ่มอีก 2 คน ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน 216  วงเงิน 480,000 บาท  บ้านพักครู 2 หลัง  วงเงิน 100,000 บาท  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  วงเงิน 30,000 บาท  การก่อสร้างอาคารเรียน   บ้านพักครูแล้วเสร็จเมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2517   ทางโรงเรียนจึงย้ายที่ทำการสอนมายังสถานที่ของตนเอง เมื่อวันที่  2  มกราคม  2518
          ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและบ้านพักครูและห้องน้ำ ห้องส้วมนั้นได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน 1 หลัง วงเงิน 134,800 บาท การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518