ทัศนศึกษาดูงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา”

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2565 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จ.ปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษาดูงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา” จ.สงขลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก มีทักษะความรู้เพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์