ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
รหัส Smis 8 หลัก :
รหัส Obec 6 หลัก :
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน :
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
1094300333
94022003
300333
ปทุมคงคาอนุสรณ์
PatumKongka Anusorn
หมู่ที่ 2 บ้านตุยง
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
0-7343-7171
073437111
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
7 มิถนายน 2516
patumkongka2516@gmail.com
http://www.pas-pattani.ac.th
https://www.facebook.com/patumkongka.anusorn.pattani

ตุยง
108 กม.
0.4 กม.