ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์
นางจันทร์จิรา หวังดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางดรุณี แก้วแสงอ่อน
นางสาวหทัยชนก เพชรนุ้ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเดือนเพ็ญ อ่องทวีสุข
นางมารีย๊ะ สาเร๊ะ
นางสาวกัญจนา จุลรังสี
นายวันชัย พิเชฐบวรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวอัสนี อาแด
นายยุมดี จิใจ
นางมาดีฮะห์ ยูนุ
นางสาวสาวด๊ะห์ เจ๊ะมะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
นางกัญติมา สะรี
นางสาวมณี มะมิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- -
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
นายอนุวา กาปง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวศญามล อัมภรัตน์