ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์
นางจันทร์จิรา หวังดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางดรุณี แก้วแสงอ่อน
- -
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเดือนเพ็ญ อ่องทวีสุข
นางมารีย๊ะ สาเร๊ะ
นางสาวกัญจนา จุลรังสี
นายวันชัย พิเชฐบวรกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวอัสนี อาแด
นายยุมดี จิใจ
นางมาดีฮะห์ ยูนุ
นางสาวสาวด๊ะห์ เจ๊ะมะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
นางกัญติมา สะรี
นางสาวมณี มะมิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- -
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
- -
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวศญามล อัมภรัตน์