กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 ทางเรียนโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โดยครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ดำเนินกิจกรรม”เยี่ยมบ้านนักเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยเยี่ยมบ้านของนักเรียน และพบปะพูดคุยกับทางผู้ปกครอง พ่อ แม่ รับทราบข้อมูลของครอบครัว ตลอดจนให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอน และโรงเรียนต่อไป