กิจกรรม “เยี่ยมบ้านนักเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางเรียนโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โดยครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ดำเนินกิจกรรม”เยี่ยมบ้านนักเรียน” ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยเยี่ยมบ้านของนักเรียน และพบปะพูดคุยกับทางผู้ปกครอง พ่อ แม่ รับทราบข้อมูลของครอบครัว ตลอดจนให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอน และโรงเรียนต่อไป