กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ” วิ่งบายใจ NONGCHIK “

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จัดโดย … คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เปราะบางทางสังคม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ” วิ่งบายใจ NONGCHIK ” เพื่อดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคมอำเภอหนองจิก