กิจกรรม “บูรณาการเรียนรู้รายวิชา IS เน้น Active learning”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รายวิชา IS โดยอาจารย์วันชัย พิเชฐบวรกุล ได้จัดกิจกรรม Active learning บูรณาการเรียนรู้รายวิชา IS แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานโครงงาน สามารถวางแผนงาน การแบ่งหน้าที่การทำงาน ตลอดจนรู้จักการนำเสนองาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565