กิจกรรม “จิบน้ำชากาแฟยามเช้า”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “จิบน้ำชากาแฟยามเช้า” ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร2 ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงานราชการในอำเภอหนองจิก ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา, ที่ว่าการอำเภอ, ตำรวจ, ทหาร เป็นต้น ร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการช่วยเหลือในภารกิจต่างๆ โดยจัดอาหารรับรอง เช่น กาแฟ, ขนมไทย, ข้าวยำ, ข้าวต้ม และผลไม้ต่างๆ รวมทั้งมีการแสดงปัญจสีลัตจากตัวแทนนักเรียน