กิจกรรม “ค่ายลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2565”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2/2565” ขึ้น ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการแก้ปัญหา และความสำคัญของหน้าที่ บทบาท ของภารกิจลูกเสือ ซึ่งมีกิจกรรม เช่น การให้ความรู้, ระเบียบแถว, การเข้าฐานความรู้ ต่างๆ