กิจกรรม “การพัฒนางานอาชีพด้วยเครื่องสานจากเส้นพลาสติก”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากชุมชนหนองจิก มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการสานเครื่องใช้ด้วยเส้นพลาสติก เช่น ที่รองจาน, กระเป๋าสาน, ฝาครอบอาหาร, กระเป๋าใส่แก้ว เป็นต้น