กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลต่างๆ แก่นักเรียน