กิจกรรม”ลูกเสืออาสาพัฒนา”

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับ ปีที่ 4-6 ทำกิจกรรมลูกเสืออาสาพัฒนา ในคาบลูกเสือ เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาให้น่ารื่นรมณ์มากขึ้น