กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาและต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาและต่อต้านยาเสพติด” โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ร่วมกันพัฒนาสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วัด และมัสยิด บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแก่ประชาชน ร้านค้า รอบๆ โรงเรียน