กิจกรรมรณรงค์”ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 โรงพยาบาลหนองจิก โดยฝ่ายทันตสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลทันตสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันให้ถูกต้องและสะอาด