กิจกรรมปีใหม่ และวันเด็ก 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมนันทนาการ, การแสดง, การจับรางวัล เป็นต้น