กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชม และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียน, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ให้ข้อคิดการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมนักเรียนรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน