กิจกรรม”ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566″

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566” ขึ้น เพื่อพบปะพูดคุย ร่วมปรึกษาหารือ ที่เกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียน เช่น การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, การแข่งขันและผลรางวัล ฯลฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ทุกคนเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ที่จะช่วยกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป