กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น ออกเยี่ยมครอบครัวของนักเรียน เพื่อทราบพื้นฐานครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในการพัฒนานักเรียน หรือสถานศึกษาต่อไป