การเลือกตั้งสภานักเรียน 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 งานกิจการนักเรียน ได้กำหนดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือ แสดงความรู้ความสามารถ ความสามัคคี ความกล้า ความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ดีขึ้น