การมอบนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้มอบนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคที่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องจาก กสศ. โดยเงื่อนไขการรับทุนครั้งนี้ นักเรียนต้องมาเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีการมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง