การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา และแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ตลอดทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายงบประมาณและการเงิน เป็นต้น ณ ลานอเนกประสงค์ใต้อาคารเรียน

no images were found