การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดย นายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพม.ปัตตานี และคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยการใช้ระบวนการนิเทศการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำผลการนิเทศ ติดตาม ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น